Vakfın Amacı

Vakfın Amacı : 3294 sayılı kanun gereği ‘ Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık ve gelir alan özürlülerin, bu kurumlarca karşılanamayan tedavi giderlerine, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak sureti ile, gelir dağıtımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak sosyal yardımlaşmayı teşvik etmektir.’

04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’ nun 2′ inci maddesine ilave olarak ‘ Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca Belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücretin 1/3′ ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu kanun kapsamındadır.Her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ve gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriterler ve süreler çerçevesinde bu kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır’

Fon Kaynağı : Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından gönderilen aylık periyodik pay 47.700,00 TL’ dir ( Periyodik pay her yıl Fon Kurulu Kararı ile tekrar belirlenir). Ayrıca, Fon Kurulun 28.05.2013/4 sayılı kararı gereğince Ramazan ve Kurban Bayramı münasebeti ile yılda 2 kez aylık periyodik pay tutarında miktar, gıda vb. ihtiyaçların karşılanması için düzenli olarak vakıf kaynaklarına aktarılmaktadır.

 

Yardım Başvuruları : Vakfımıza Ekonomik ve Sosyal imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle müracaat edenlerin sayısı 1798′ dir. Yapılan yardımlardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin herhangi bir gelirinin olmaması veya hane içindeki kişi başı gelir net asgari ücretin 1/3′ ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar yararlanmaktadır.

 

Yardım müracaatları değerlendirilirken Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi (BSYHBS) aracılığı ile başvuru sahibinin izni alınmak sureti ile kişisel bilgilerin, muhtaçlığının ve gelir durumunun tespiti için aşağıda maddeler halinde sayılan sorgulamalar yapılmaktadır.

 

1)İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,

2. Aile Kayıt Örneği,

3. Kişi Kayıt Örneği,

4. Olay Bilgileri,

5. Adres Bilgileri,

2) İŞKUR Genel Müdürlüğü

6. İŞKUR Kaydı,

7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,

8. Kısa Çalışma Ödeneği,

9. İş Kaybı Tazminatı,

10. İstihdama Yönelik Faaliyet Sonucu,

3) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11. Ayni/Nakdi Yardım,

4) Vakıflar Genel Müdürlüğü

12. Muhtaç Aylığı,

13. Kuru gıda yardımı,

5) Gelir İdaresi Başkanlığı

14. Vergi Mükellefiyeti,

15. Araç Sahipliği,

6) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

16. Gayrimenkul sahipliği,

7) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

17. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı Bilgileri,

18. Gelir Getirici Proje Bilgileri,

19. Sosyal Yardım Bilgileri (YBB),

20. Gelir Testi Sonucu,

21. Evde Bakım Aylığı,

8) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

22. Çiftçi Kayıt Sistemi Sorgulamaları,

9) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

23. Sosyal Güvenlik Bilgileri,

24. Sağlık Müstahaklık Bilgileri,

10) Sağlık Bakanlığı

25. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Sağlık Kontrol Bilgisi,

11) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

26. Burs ve Kredi Bilgisi,

12) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

27. Terör Kaybı Tazminatı,

13) İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

28. Geçici Köy Korucusu Maaş Bilgileri,

14) Milli Eğitim Bakanlığı

29. Okul Devam Bilgisi,

30. Okul Başarı Bilgisi,

15) Milli Savunma Bakanlığı

31. Askerlik Durum Bilgisi,

32. Özürlü Vatandaşların Askerlik Bilgisi,

16) Adalet Bakanlığı

33. UYAP Nafaka Bilgisi

17) Bankalarda Kayıtlı Mevduat ve Harcama Bilgileri

 

Başvuru sahiplerinin yukarıdaki sorgularının yapılmasına müteakip Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri tarafından hane ziyaretleri yapılır. Hane ziyaretleri sonucundan görüş ve kanaatlerin değerlendirmesi Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan toplantılarda görüşülür.

 

Yapılan Yardımlar : 3294 Sayılı Kanun Kapsamında değerlendirilip, yoksul ve muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahiplerine talepleri doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin kararları ile aşağıda gruplandırılan yardımlar yapılır.

 

Aile Yardımları :

 • Gıda yardımları
 • Yakacak yardımları
 • Barınma yardımları
 • Sosyal destek (nakdi) yardımları
 • Diğer aile yardımları

 

Özel Amaçlı Yardımlar :

 • Afet destekleri (yangın,sel,vb.)
 • Aşevi
 • Diğer özel amaçlı yardımlar

 

Eğitim Yardımları :

 • Öğrenci ihtiyaç (kırtasiye vb)
 • Şartlı eğitim (ŞEY)
 • Diğer eğitim yardımları

 

Sağlık Yardımları :

 • Tedavi destekleri
 • Şartlı sağlık (ŞSY)
 • Diğer sağlık yardımları

 

Şartlı Eğitim – Sağlık Yardımları ( ŞEY-ŞSY ) : Yoksulluk nedeni ile okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla eğitim yardımı, 0-6 yaş arasında olup çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götürmeleri şartıyla 2 ayda bir yardım yapılmaktadır. Eğitim yardımları yıl içerisinde yaz ayları hariç 2 ayda bir yapılır. )

 

Özürlü Yardımları :

 • Özürlü ihtiyaç (araç-gereç-cihaz-vb.)
 • Özürlü özel eğitim
 • Diğer özürlü yardımları

 

Proje Destekleri : Sosyal Güvenlik kapsamında bulunmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir elde etmeyen, maddi imkansızlık nedeni ile iş kuramayan vatandaşlara kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları işleri uzun süre devam ettirmeleri amacıyla iş kurma kredileri verilmektedir.Uygulanacak olan projelerin öncelikle teknik ve ekonomik olarak yerel koşulların uygunluğunun yanında üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının olma gerekliliği de araştırılmaktadır.

 

Düzenli Merkezi Yardımlar:

 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım
 • Engelli Yakını Aylığı
 • Engelli Aylığı
 • Yaşlı Aylığı
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

 

*Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımları29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılmıştır. Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi; eşi vefat etmiş, muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir elde etmeyen kadınlar olarak belirlenmiştir.

 

Eşi vefat etmiş ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, muhtaçlığı Mütevelli Heyet kararıyla onaylanan kadınlara muhtaçlıkları devam ettiği sürece aylık 250 TL tutarında ve iki aylık periyotlar halinde düzenli olarak nakit yardımı verilmektedir.

 

*Muhtaç Asker Ailesi Yardımı : 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı Fon Kurulu kararı ile Muhtaç asker ailelerine, kişinin fiili olarak askerlik yaptığı süre (maksimum 12 ay) boyunca düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılmıştır.

 

Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanmak için kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk riski bulunan, fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen asker aileleri bu programdan faydalandırılır (nikahlı ise eşi, değilse anne veya babası). Yardım programından faydalanan asker yakınlarına askerlik süresince aylık 250 TL tutarında ve iki aylık periyotlar halinde düzenli olarak nakdi yardım verilmektedir.

 

DİĞER GÖREVLER

2022 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar : 02.11.2011 tarihli ve 622 sayılı ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ nin 9 uncu maddesi ile 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘İl veya İlçe İdare Heyetlerinden’ ibaresi ‘İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından’, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ‘ İl veya İlçe Kurullarının’ ibareleri ‘ İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının‘ olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede, 2022 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Yaşlılık ve Özürlü Maaşı işlemleri vakfımızca Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti İşlemleri : 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ‘ genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak ‘ görevi 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren vakıflara verilmiştir.

 

Genel Sağlık Sigortası başvurusunu yaptıran fayda sahipleri Genel Sağlık Sigortası Primlerini ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlar.